Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky obchodní společnosti A care a.s., IČO: 250 85 484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16375 (dále jen „Prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese https://www.vetericyn-eshop.cz/cs/ (dále jen „Obchodní podmínky“).

 

1.             Úvodní ustanovení

 

1.1.       Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a  fyzickou osobou nepodnikající i podnikající a právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.vetericyn-eshop.cz/cs/ (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.       Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.

 

1.2.1. Kupující spotřebitel nebo jen „Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

1.2.2. Kupující, který není Spotřebitel, je „Podnikatel“. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.

 

1.3.       Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

 

1.4.       Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

 

1.5.       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.6.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.             Uživatelský účet

 

2.1.       Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.       Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

 

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.       Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 (dvanáct) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

 

2.6.       Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.             Uzavření Kupní smlouvy

 

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.       Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou podrobně uvedeny v nákupním řádu uveřejněného na Webovém rozhraní Prodávajícího.

 

3.4.       Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);

 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

 

3.5.       Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat Objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).

 

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7.       Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

 

3.7.1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, návrhem k uzavření Kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na Webové stránky, Kupní smlouva vzniká odesláním Objednávky Kupujícím - Spotřebitelem a přijetím Objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik Kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

3.7.2. Není-li Kupujícím Spotřebitel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.  

 

3.8.       Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

3.9.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.10.   Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

3.11.   Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.

 

4.             Cena zboží a platební podmínky

 

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 

4.1.1. v hotovosti při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího;

 

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;

 

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 117390663/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., a při platbě v eurech  je číslo účtu 5113285/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., IBAN CZ8003001882850117390663 (dále jen „Účet Prodávajícího“).

 

4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platební karty přes platební bránu.

 

4.2.       Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. těchto Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na Účet Prodávajícího či bezhotovostně prostřednictvím platební karty přes platební bránu je kupní cena splatná do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Kupní smlouvy.

 

4.5.       V případě bezhotovostní platby převodem na Účet Prodávajícího či bezhotovostně prostřednictvím platební karty přes platební bránu, je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol se použije číslo objednávky Kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.

 

4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky čl. 3.6. těchto Obchodních podmínek požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud v podmínkách slevy není uvedeno jinak.

 

4.8.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu obvykle po uhrazení ceny zboží, v jiných případech lze vystavit fakturu před úhradou kupní ceny (např. úhrada dobírkou), a obvykle jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, nebo jí předá Kupujícímu jiným způsobem. V případě neuhrazení faktury bude Kupujícímu účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně. Do úplného uhrazení faktur zůstává zboží majetkem Prodávajícího.

  


5.             Odstoupení od Kupní smlouvy

 

5.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o poskytování služeb:

 

5.1.1. jestliže tyto byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy;

 

5.1.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy;

 

5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. těchto Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, uveřejněným na Webovém rozhraní. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího health@acare.cz.

 

5.3.       V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2. těchto Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.4.       V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2. těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6.       Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 

5.7.       Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení Objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila nebo pokud se výrazně změnily náklady za realizaci či doručení Objednávky a Kupující toto před samotným vznikem Kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá Objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet v co nejkratším termínu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů.

 

5.8.       Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.             Přeprava a dodání zboží

 

6.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2.       Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5.       Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

7.             Práva z vadného plnění

 

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

 

7.2.       Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

 

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.5.       Podnikatel smí uplatnit práva z vad, která se vyskytnou u zboží v době 12 (dvanácti) měsíců od jeho převzetí.

 

7.6.       Spotřebitel smí uplatnit práva z vad, která se vyskytnou u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

 

7.7.       Je-li na obalu zboží či přímo na zboží uvedeno datum spotřeby, zkracuje se záruční doba podle čl. 7.5. a 7.6. těchto Obchodních podmínek do takto uvedeného data.

 

7.8.       Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží s řádně vyplněným a podepsaným reklamačním protokolem.

 

7.9.       Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

 

8.             Další práva a povinnosti smluvních stran

 

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

8.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy health@acare.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

 

8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

8.6.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Veškeré veterinární léčivé přípravky jsou schváleny Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně (ÚSKVBL) v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy a jsou uvedeny v seznamu veterinárních přípravků schválených (viz http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/schvalovani-vp/seznam-vp).

 

8.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

9.             Ochrana osobních údajů

 

9.1.       Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek je dokument Poučení o zpracování osobních údajů a tvoří jejich přílohu č. 1. Kupující je tímto seznámen s rozsahem zpracování svých osobních údajů.

 

10.         Vyšší moc

 

10.1.   Prodávající není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže jeho prodlení bylo způsobeno okolností vyšší moci, jakými jsou např. válka, občanské nepokoje, rekvizice, restrikce ze strany státu, stávky, přírodní katastrofy, výluky, pracovní konflikty, požáry, havárie nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění smlouvy a znemožnily splnění závazku Prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností zúčastněných smluvních stran.

 

11.         Závěrečná ustanovení

 

11.1.   Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.2.   Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

11.3.   Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.4.   Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy lze nalézt na Webových stránkách Prodávajícího.

 

11.5.   Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin.

 

11.6.   V případě, že v nabídce Prodávajícího nenaleznete požadované zboží, neváhejte nás oslovit prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

 

11.7.   Kontaktní údaje Prodávajícího a adresa pro doručování: Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, adresa elektronické pošty health@acare.cz, telefon + 420 227 031 460.

 

V Praze dne 25.5.2018                                 

 • management kvality
 • Moderní metody
 • moderní technologie
 • systémová řešení
 • Vysoká odbornost
 • značkové produkty
Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.